ELF op Facebook

enquetes
Meten is weten
De effectiviteit van je organisatie verbeteren, beter met elkaar samenwerken als team, reorganiseren, veranderen, maar hoe?
ELF ondersteunt, brengt organisaties verder en zet ze op een hoger plan. Essentieel daarbij is een diepgaand inzicht in de huidige situatie.
Wat is de huidige stand van zake waar het gaat om competenties, om samenwerking binnen een team en als verschillende organisatie-onderdelen met elkaar. Dit noodzakelijke inzicht kan worden verkregen door de verschillende online enquêtes van ELF die hun nut in de praktijk al vaak hebben bewezen.

Leiderschap
Lencioni
Competentie
Cultuur
EQ Dimensies Leveranciersbeoordeling
Enquête
SITUATIONEEL LEIDERSCHAP
Enquête
VRAGENLIJST TEAMS
Enquête
COMPETENTIE BESTUURDERS
Enquête
CULTUURMETING
Enquête
EQ ZELFMETING
Enquête
LEVERANCIERS
BEOORDELING

Full service
Deelnemers aan onze enquêtes ontvangen per e-mail een uitnodiging om de vragen online te beantwoorden. Zij ontvangen persoonlijke inloggegevens om de enquête op het internet te kunnen openen. Voor het beantwoorden van de vragen zijn slechts enkele muisklikken vereist.
De uitkomsten kunnen met de deelnemers professioneel aan de orde worden gesteld tijdens een bijeenkomst onder leiding van ELF.

Contact
Onderzoeken hoe jouw organisatie, je team of je bestuur er voor staat?
Neem dan contact met ons op dan kunnen we de mogelijkheden bespreken.

 
Lencioni

Enquête
SITUATIONEEL LEIDERSCHAP

"Inzicht krijgen in situationeel leidinggeven"
Een leidinggevende ziet zich in de praktijk van alle dag telken geplaatst voor keuzemogelijkheden waarbij de vraag zich opdringt welke stijl van leidinggeven onder gegeven situatie optimaal is.

 • Doelgroep
  Leidinggevenden en (als respondent) zij die van hem/haar leiding krijgen.

 • Aantal vragen | soort schaal
  Aan de deelnemers worden 20 situaties gepresenteerd met telkens 4 mogelijke keuzes om het geschetste vraagstuk op te lossen.

 • Specifieke kenmerken
  Online enquête waarbij de deelnemers een aantal respondenten kan uitnodigen om de vragen voor hen te beantwoorden.

 • Vorm van de rapportage
  De deelnemers ontvangen een analyse op basis van de antwoorden gesplitst in stijlflexibiliteit en stijleffectiviteit.

 • Bron van de enquête
  Model van Hersey and Blanchard.

 

  up
 
Lencioni

Enquête
VRAGENLIJST TEAMS

"Op basis van de vijf 'Lencioni-kenmerken"
Teamontwikkeling vraagt continue sturing, omdat teams de neiging hebben terug te vallen en dysfunctioneel te raken. Om snel en doeltreffend inzicht te verkrijgen in de status van jouw team is een eerste check via de hier beschikbare vragenlijst een praktisch start.

 • Doelgroep
  Mensen die met elkaar samenwerken in een team.

 • Aantal vragen | soort schaal
  Aan de deelnemers worden 15 situaties gepresenteerd. Daarbij kunnen zij aangeven of dat in hun organisatie resp. zelden, soms of meestal het geval is.

 • Specifieke kenmerken
  Snel in te vullen online enquête, die een schat aan informatie oplevert.

 • Vorm van de rapportage
  Aan de opdrachtgever worden de uitkomsten gerapporteerd in een door Lencioni ontwikkeld model. Hierin wordt de mate van aanwezigheid van vijf frustraties in beeld gebracht.

 • Voorbeeld rapport
  Analyse Lencioni

 • Bron van de enquête
  NLP school, 2011,
  gebaseerd op Patrick Lencioni 'The five dysfunctions of teams', 2002

 

  up
 
Competentie

Enquête
INVENTARISATIE COMPETENTIE BESTUURDERS

"Deskundig en competent pensioenfondsbestuur"
De Pensioen Federatie geeft duidelijke aanbevelingen op het gebied van kennisniveau en vaardigheden waaraan leden van een pensioenfonds dienen te voldoen. Overeenkomstig deze aanbevelingen biedt ELF aan deze besturen de mogelijkheid om het actuele competentieniveau vast te stellen. Door middel van een uitgebreide enquête kunnen de bestuursleden hun eigen competenties aangeven. Daarnaast wordt aan medebestuurders en overige relaties gevraagd dit voor hen te doen.

 • Doelgroep
  Bestuursleden van Pensioenfondsen.

 • Aantal vragen | soort schaal
  Vragen, uitgezet in een 5-puntsschaal, zijn onderverdeeld in:
  Deel 1: Deskundigheid 7 vragen.
  Deel 2: Persoonskenmerken:
  onderverdeeld in Denken: 5 vragen, Voelen: 8 vragen en Kracht: 10 vragen.

 • Specifieke kenmerken
  Elke vraag dient op 2 manieren te worden beantwoord:
  - Het volgens bestuurder vereiste niveau.
  - Het daadwerkelijk aanwezige niveau.
  Deelnemers kunnen aan medebestuursleden persoonlijke adviezen formuleren.

 • Vorm van de rapportage
  Elk deelnemend bestuurslid krijgt per e-mail de uitkomsten in de vorm van cijfers en grafieken gerapporteerd. Namen van medebestuursleden zijn daarbij niet te achterhalen. De voorzitter ontvangt een totaalrapport van de uitkomsten, dat eveneens anoniem is.

 • Voorbeeld rapport
  Analyse ICB

 

  up
 
   
Cultuur

Enquête
CULTUURMETING

"Onderzoek naar Organisatie ontwikkeling"
Hoe gaan wij met elkaar om in onze organisatie? Wat is ons prestatieniveau? Hoe worden wij geïnformeerd en gemotiveerd? Dit zijn enkele vragen uit de online enquête die ELF beschikbaar heeft voor die bedrijfs- en overheidsorganisaties die diepgaand inzicht willen hebben in hun cultuur.

 • Doelgroep
  Teamleiders en -leden binnen bedrijfs- en (semi)overheidsorganisaties.

 • Aantal vragen | soort schaal
  Van 22 situaties wordt aan de deelnemer gevraagd welke van de 4 van toepassing is.
  De situaties hebben betrekking op de elementen:
  Tijdsbesef, Doel/Focus, Planning, Verandering, Management, Structuur, Oriëntatie, Ontwikkeling, Communicatie en Leiderschapsstijl.

 • Specifieke kenmerken
  Uitkomsten worden weergegeven als organisatiekenmerken:
  Reactief | Actief | Proactief | Toppresterend.
  Enquête kan voor verschillende teams/afdelingen tegelijkertijd worden uitgevoerd en de uitkomsten kunnen per team/afdeling worden vergeleken.

 • Vorm van de rapportage
  Opdrachtgever ontvangst de uitkomsten als cijfers en grafieken waarbij de deelnemers anoniem zijn.

 • Voorbeeld rapport
  Analyse Cultuurmeting

 

  up
 
   
EQ Dimensies

Enquête
EQ ZELFMETING

"EQ ontwikkelen dat kan..."
...het begint met de zelfmeting: waar sta ik?
EQ is een van de beste voorspellers voor succes in het leven, zowel zakelijk als privé.
Het is derhalve helpend om de aspecten die EQ bepalen te doorgronden en te zien waar je zelf staat.

 • Doelgroep
  Individuele leden van een team of een organisatie.

 • Aantal vragen | soort schaal
  Vragen zijn onderverdeeld in:
  Intra persoonlijk : 8 vragen op 5-puntsschaal.
  Inter persoonlijk : 6 vragen op 5-puntsschaal.

 • Specifieke kenmerken
  Deelnemers kunnen zelf via het online systeem een aantal relaties uitnodigen om voor hen de vragen te beantwoorden.

 • Vorm van de rapportage
  Aan de opdrachtgever wordt een totaal rapportage verstrekt (cijfers + grafieken). Elke deelnemer ontvangt zijn persoonlijke rapportage. Hierbij worden o.m. de eigen scores vergeleken met hetgeen de uitgenodigde respondenten over deze deelnemer hebben ingevuld. Hierbij worden de uitkomsten van privé- en zakelijke relaties afzonderlijk gerapporteerd.

 • Voorbeeld rapport
  Analyse EQ-dimensies

 

  up
 
   
Leveranciersbeoordeling

Enquête
LEVERANCIERSBEOORDELING

"Worden de gemaakte afspraken na gekomen..."
...wordt er een prestatie geleverd zoals die is overeengekomen?
Een diepgaand onderzoek naar de prestaties van een leverancier geeft uw organisatie inzicht en antwoord op de vraag of de juiste keuze van leverancier is gemaakt, dan wel of er andere keuzes gemaakt dienen te worden. Hoe tevreden zijn we eigenlijk?

 • Doelgroep
  Elke organisatie die diensten of goederen betrekt van derden.

 • Aantal vragen | soort schaal
  Meerkeuzevragen waarmee de mate van tevredenheid kan worden aangegeven.
  Vragen zijn gericht op zowel de aard van het geleverde product als de geboden dienstverlening en advisering door medewerkers van de leverancier.

 • Specifieke kenmerken
  Er is veel ruimte om persoonlijke opmerkingen, adviezen en ideeën weer te geven.

 • Vorm van de rapportage
  Grafische weergave van de scores per vraag alsmede een opstelling van de tekstuele antwoorden.

 • Voorbeeld rapport
  Leveranciersbeoordeling

 

  up